Visszér a szakácsnál


Ez most a legokosabb szó, — asztalon visszér a szakácsnál leves.

Lágyrészdaganatok

Leves bizony, tisztelt barátim. De levesen kezdtük ám a vacsorát, nem is herbatén, a hogy ti kezditek. Aztán milyen leves volt az! Sárga a beléfőtt tyukoknak zsirjától; illatos, éltető még a párája is, csak épen annyi só, annyi bors benne, a mennyi kell, hogy a zeller és petrezselyemgyökér édes járulékát kedvesen ellensulyozza: a kinek így nem jó, ott van a paprika, úgy megmérgezheti vele magának, a hogy csak kivánja; hát a mi benne van: nyulánk rétes-szakaszocskák, ki tudná, mivel megtöltve, a mi csak úgy omlik az ember szájában.

Bizony megettük azt, édes barátaim, még repetáltuk is, hanem azért csak ti maradjatok annál a herbaténál.

Nagyon készül a koncertjére: szakácsot is hoz magával Budapestre Bryan Adams

A vendégek hozzáültek. Nagy bajba telt, míg meg tudtak benne egyezni, hogy ki hol üljön; már ezen nálunk hajdanában mindig birkózní volt szokás.

visszér a szakácsnál

Végre megalkudtak abban, hogy az asztalfő egyik végét a két jubilált házastárs, másik végét a két házikisasszony foglalja el, így azután complicált «populeam virgam etc.

Akkor jó étvágyat kivántak egymásnak s visszér a szakácsnál pár pillanatig elcsendesült minden ember, hogy a ki elébb imádkozni akar magában, azt végezhesse halkan; akkor azután megszólalt a kanálcsörömpölés.

A következő tálnál már azután készen volt az az amabilis confusio visszér a szakácsnál társalgásban, a mi nélkül a mulatság nem is mulatság, mikor minden ember beszélhet a szomszédjával, a mit akar, nem kénytelen valamennyi hallgatni, míg egy viszi a szót, itt kaczagnak, amott suttogva beszélnek s egymást nem zavarják vele; legfölebb a háziasszony, meg a vén hajdu zavarja meg néha az embert a körülhordott tállal, disputálva mindenkivel, hogy de biz ebből a pulykából, de biz ebből a bélesből venni kell.

Csak ezt a kis darabot, ezt a piritottját, az ő kedveért, mert majd megharagszik! Visszér a szakácsnál valami élczes áldomás vonja magára a figyelmet: uram, uram! Az öreg urak kaczagnak, néha érzékenyen megszorongatják egymás kezét az asztalon keresztül; Borsodiné asszonyság éles nevetése keresztülcseng minden kaczagáson.

20 konyhai trükköt, amit minden házvezetőnőnek tudnia kell

A fiatalokat is érdekes elnézni: Eszti és Cecil alattomban hogy szakítják el a csirke sarkantyuját, persze, hogy Eszti felé szakadt a nagyobb rész, de azt senkinek sem szabad tudni. Amália duzzog egy kissé; szomszédai elhanyagolják. Fehér Gyula szórakozott, szemei mindig valahol másutt tévedeznek, szinte maga is látszik érezni, hogy Amáliát túl a rendén elhanyagolja, mert mikor észreveszi magát, mindig olyasmivel kinálja, a mi annak nem kell; Adorján pedig egészen egykedvű, szép szemei alig mozdulnak meg néha; nem látszik őt érdekelni semmi csak a midőn toasztot isznak, emeli visszér myometrium terhesség ő is poharát s kiiszsza fenékig; nincs rá semmi hatása annak.

Amália annyira rosszkedvű a miatt, hogy már egyszer megtette figyelmetlen szomszédjain azt a szégyent, hogy a harmadik szomszédjában ülő apjától kért vizet, a mikor aztán egyszerre négyen siettek azt tölteni a poharába, hogy mind szétömlött az asztalon. Gyulát a vacsora vége felé mégis megszállta annyira a felebaráti szeretet, hogy fogván egy tányér czukros mogyorót, megkinálta vele a szép Amáliát s diskurzust akart vele kezdeni azon tárgy fölött, hogy olvasta-e már Jósika legujabb regényét; a minek azonban a szép Amália egyszerre véget vetett azzal a válaszszal, hogy soha sem olvasott semmi magyar könyvet.

Gyula nem is kinálta őt többet czukros mogyoróval. Úgy vagyok, hogy nem is szeretek már szép hölgyre nézni, mint a jóllakott ember az ételre. E gorombaság után zsebre dugta kezeit s a szemközt ülő öreg anecdotás urnak piros orczájára olyan hidegen tudott nézni, mint egy álomjáró; pedig máskor legalább is mosolyogni szokott rá.

E perczben megzendült odakinn a pitvarban az visszér a szakácsnál vergődött czigányok zenéje. Adorján arczát egyszerre valami rángatag élvsugár rezgette keresztül; ennek volt még rá hatása. Szemei villogva nyiltak fel; ajkain mosoly vonult át; termete nekidélczegült; egészen más ember lett belőle. Ah, ez a zene volt az ő lelkének kiegészítő része.

Orvosi zsálya – Salvia officinalis

Arcza gyönyörtől kezdett ragyogni s hallani lehetett, a mint sarkantyúit összeveri az asztal alatt. Gábor Endre jó krém visszér ellen kirugta e hangra maga alul a széket, engedelmet kért a gorombaságért; kezet csókolt a háziasszonynak, kivánt neki még ötven esztendőt az eddigiek után; hanem azontúl nem is lehetett őket tovább tartani, rohantak ki mind a ketten a czigányok elé.

Ah, a czigány! Talán egész vacsora alatt az nyugtalanítá őket, nem lett-e valami bajuk?

visszér a szakácsnál

Ah, a hűséges jó fiuk! Megérdemlik, hogy összecsókolják őket, s úgy vigyék be diadallal a terembe, mint győztes hadvezérek sebhelyes bajnokaikat; a czigánynak nincs más kottája, mint annak az arcza, a ki zenéjét hallgatja, arról játsza le a vígat, a szomorút, míg aztán úgy belecsalja lelkét a hegedűjébe, hogy viszont, mikor ő akarja, akkor lesz az hol víg, hol szomorú.

A két ifju egészen átváltozott. Most voltak azok, a kiknek őket a hír festé. Gábor Endre a daliás, hősi alak; Borcz Adorján a szívrabló.

Szakácsot keresünk

Egyedül járták el ketten azt a most már divatból kiment tánczot, a mi olyan szép volt, a toborzót; a mit férfi férfival szemközt állva szokott lejteni, délczeg, visszér a szakácsnál léptekkel. Az egész test mozog abban, s minden mozdulat egy plastikai szobor mintaképe. Az arcz mosolygása, a szem villogása játszik abban főszerepet; nem is való az minden hánytvetett legénynek; mert az még azon időkből maradt ránk, a mikor a magyar ember tánczolt azért, hogy nem tudta, hova legyen szive-lelke erejétől, tánczolt vitézi büszkeségből hírneves csaták végével.

Én is csak egy párszor láttam már ezt az ősi tánczot, de még most is úgy látom azt magam előtt.

Varicose krém szoptató anyák számára

Képzelet nem éri utól azt a bűbájos délczeg járást, a mit a vidék legszebb ifja ott a bámuló társaság előtt tett; minden szem tüze az ő arczán látszott összegyülni, úgy ragyogott az, olyan szép volt; minden mozdulatából báj, erő és kellem tünt ki. És ő azt tudta jól; úgy tudott szemeivel a szép hölgyek szemeibe vágni, úgy tudott a kedvükért lelkesülni; egészen más ember volt, mint félóra előtt.

Minden arczon lehetett látni, hogy mennyire tetszik neki — csak Amáliáén nem. Ő szerelmes volt belé.

visszér a szakácsnál

Alig látszik a sík mezőn, merre van a nyomás, a mit a legutóbbi szán hagyott maga után a hóval behordott uton. Ezen a kétséges uton, melyet az éj s a hóesés mindig jobban eltakargat, megy két utas egymásután.